Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Muay Thai Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Ana Statü, Türkiye Muay Thai Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddeleri ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı ResmîGazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğüÖzerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,
b) Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı: Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,
ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
f) Spor Dalı: Muay Thai sporunu,
g) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları;kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları;kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,
ğ) WMC: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Muay Thai Konseyini,
h) IFMA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Muay Thai Amatör Federasyonu,
ı) EMF : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Muay Thai Federasyonu
ifade eder.

Muaythai Federasyonu Ana Statü ( Devamı için Tıklayınız )